Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Rumunský systém sledovania dopravy RO e-Transport

24.06.2024

Od 1. júla 2024 bude platiť povinnosť nahlasovať zásielky do systému RO e-Transport a následne získať príslušný kód UIT pre všetky medzinárodné prepravy akéhokoľvek tovaru, nielen pre výrobky s vysokým daňovým rizikom.

Zároveň sa zavedie GPS monitorovanie cestnej dopravy, a to tak pre vnútrozemských dopravcov prepravujúcich tovar s vysokým daňovým rizikom, ako aj pre medzinárodných dopravcov všeobecne.

Systém RO e-Transport je elektronický systém, ktorý sa používa na monitorovanie cestnej prepravy tovaru s vysokým daňovým rizikom a medzinárodnej cestnej prepravy tovaru v rámci krajiny.

Po zadaní údajov o preprave systém RO e-Transport vygeneruje jedinečný kód UIT, ktorý sa následne používa na identifikáciu tovaru. Tento kód musí byť uvedený v prepravných dokladoch (elektronických alebo fyzických). 

Kód UIT je platný 5 dní vrátane dňa deklarovaného ako začiatok prepravy. Prepravcovi je zakázané používať kód UIT po uplynutí jeho platnosti. Ak vodič nepredloží príslušné povinné doklady, môže mu byť uložená pokuta od 5 000 do 10 000 lei.

V systéme Ro e-Transport sa monitorujú nasledujúce prepravy tovaru s vysokým rizikom daňových únikov: 

 • Preprava tovaru, ktorý predstavuje nadobudnutie a dodanie v rámci Spoločenstva;
 • Preprava tovaru, ktorý podlieha colným operáciám;
 • Preprava tovaru medzi dvoma miestami na území štátu.

Prepravu vysoko rizikových skupín tovaru sú povinné nahlásiť tieto subjekty:

 • Príjemca uvedený v dovoznom colnom vyhlásení DVI alebo odosielateľ uvedený vo vývoznom colnom vyhlásení DVE, ak tovar uvedený nižšie podlieha dovozu alebo vývozu;
 • rumunský príjemca, ak je predmetom nadobudnutia tovar s vysokým rizikom daňového úniku z krajiny EÚ;
 • rumunský dodávateľ, ak ide o tuzemské dodávky tovaru alebo dodávky tovaru z rizikových skupín do krajiny EÚ;
 • majiteľ skladu, ak je predmetom transakcie tovar s vysokým daňovým rizikom v tranzite v rámci Spoločenstva, vzťahuje sa na tovar vyložený v Rumunsku na uskladnenie / vytvorenie novej zásielky jednej alebo viacerých zásielok / tovar naložený po uskladnení alebo vytvorení novej zásielky jednej alebo viacerých zásielok na území štátu.

Kategórie výrobkov s vysokým daňovým rizikom, pre ktoré je používanie RO e-Transport povinné

 • Zelenina, rastliny, korene a hľuzy a potraviny kódov KN 0701 až 0714 vrátane;
 • ovocie s číselnými znakmi KN 0801 až 0814 vrátane;
 • Alkoholické nápoje, kódy KN 2201 až 2208 vrátane
 • Soľ; síra; zemina a kamene; sadra, vápno a cement patriace pod kódy KN 2505 a 2517;
 • Odevy a doplnky zatriedené pod kódy KN 6101 až 6117 vrátane, kódy KN 6201 až 6212 vrátane a 6214 až 6217 vrátane.
 • Obuv a podobné výrobky patriace pod kódy KN 6401 až 6405 vrátane;
 • železo a oceľ patriace pod kódy KN 7213 a 7214.

Od 1. júla 2024 pribudnú nové kategórie, ktoré sa musia oznámiť do systému RO e-Transport:

 • Mäso a jedlé droby (kódy NC 0201 až 0210);
 • ryby a kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce (kódy NC 0302, 0304 a 0306);
 • Mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté (NC kódy 0401 až 0407 a 0409)
 • Tabak, nespracovaný; tabakový odpad (NC kód 2401);
 • ostatný spracovaný tabak a tabakové náhradky; "homogenizovaný" alebo "rekonštituovaný" tabak; tabakové výťažky a šťavy (kód KN 2403);
 • Minerálne palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky (kódy KN 2710 19 66, 2710 19 99, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87 a 2707 99 99)
 • Mydlá, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, "zubné vosky" a zubné prípravky na báze sadry (NC kódy 3403 19 10 a 3403 19 80)
 • Rôzne chemické výrobky (kód NC 3814 00 90);


Do systému RO e-Transport sa zadávajú tieto informácie:

 • Údaje o odosielateľovi a príjemcovi;
 • názov, vlastnosti, množstvo a hodnota prepravovaného tovaru;
 • miesta nakládky a vykládky;
 • údaje o vozidle;
 • vygenerovaný kód UIT.

Prepojenie systému RO e-Transport s ďalšími informačnými systémami na úrovni ministerstva financií (MF), Národnej agentúry pre správu daní (ANAF) a Colného úradu (AVR) má zabrániť nelegálnemu obchodu.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY


Vzťahuje sa oznamovacia povinnosť pre dopravcov z Českej republiky na všetky medzinárodné zásielky alebo len na tovar s vysokým daňovým rizikom?
V prípade medzinárodných zásielok sa musia nahlasovať všetky druhy zásielok. Nahlasovanie tovaru s vysokým daňovým rizikom sa týka vnútroštátnej prepravy alebo kabotáže.

Vzťahuje sa oznamovacia povinnosť na tranzitnú prepravu? Napr. preprava Česká republika - Turecko, pri ktorej sa tranzituje len cez územie Rumunska?
Tranzitná preprava nepodlieha oznamovacej povinnosti do systému RO e-Transport. Ak však nastane situácia, že sa tovar prepravuje z Českej republiky a smeruje do Turecka, pričom tovar je uskladnený v sklade v Rumunsku (napr. pre zbernú prepravu) a potom pokračuje do Turecka, takáto preprava musí byť registrovaná a vodič musí mať kód UIT.

Kde možno zásielku nahlásiť?
Nahlásenie sa vykonáva na webovej stránke Národnej agentúry pre správu daní ANAF - www.anaf.ro.
Poznámka: Prístup na portál majú len spoločnosti registrované v Rumunsku.

Musí byť vozidlo vybavené špeciálnym sledovacím zariadením?
V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne informácie týkajúce sa GPS a IT modulov. Rumunské ministerstvo financií spresnilo, že sa vyvíja aplikácia, ktorá bude k dispozícii na Google Play a App Store. Systém bude poskytovať údaje o pohybe vozidla. Rumunské združenie prisľúbilo, že informácie zašle, keď bude aplikácia k dispozícii.

Zdroj: cesmad

Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.