Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Ako u nás funguje kompenzácia emisií CO₂?

Kompenzácia

Rozhodli ste sa kompenzovať svoju uhlíkovú stopu, resp. emisie CO₂ a ďalších skleníkových plynov vyprodukované v rámci životného cyklu pohonných hmôt ? Skvelá voľba! Vaši vodiči budú naďalej používať palivovú kartu Shell pri tankovaní pohonných hmôt tak ako doteraz.

Výpočet emisí

Výpočet emisií

Na základe spotreby pohonných hmôt vášho vozového parku vypočítame zodpovedajúce množstvo emisií CO₂ a ďalších skleníkových plynov uvoľnených do ovzdušia v rámci životného cyklu týchto pohonných hmôt.

Uhlíkové kredity

Uhlíkové kredity

Na základe spotreby Spoločnosť Shell vykoná potrebné úkony smerujúce ku kompenzácii ekvivalentného množstva emisií skleníkových plynov spočívajúce v obstaraní tzv. uhlíkových kreditov, prostredníctvom ktorých sa financujú projekty na ochranu a obnovu prírodných ekosystémov zameraných na dosahovanie úspor emisií skleníkových plynov.

Roční certifikát

Ročný certifikát

Vydáme Vám raz za rok certifikát obsahujúci údaj o počte tzv. uhlíkových kreditov preukazujúcich kompenzáciu príslušného množstva emisií CO₂ a ďalších skleníkových plynov.

Výhody pre vás

Udržitelný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj podnikania je základom dlhodobého úspešného fungovania firiem na trhu. Vďaka nemu si budujete dôveru u svojich zákazníkov, ale aj inšpirujete svojich zamestnancov, aby sa zapojili do aktivít na znižovanie emisií oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov.

Společenská odpovědnost

Spoločenská zodpovednosť

Investícia do kompenzácie emisií CO2 a ďalších skleníkových plynov pomáha utvárať udržateľnejšiu energetickú budúcnosť pre všetkých a zlepšuje kvalitu života nás všetkých.

Konkurenční výhoda

Konkurenčná výhoda

Vďaka kompenzácii emisií CO2 a ďalších skleníkových plynov a svojmu ekologickému prístupu sa stanete atraktívnejším obchodným partnerom. Zodpovedný prístup k životnému prostrediu je jednou zo základných hodnôt v dnešnom podnikateľskom prostredí.

Funguje to jednoduše

Funguje to jednoducho

S nami je kompenzácia emisií CO2 mimoriadne jednoduchá. Vypočítame množstvo emisií skleníkových plynov, ktoré sú do ovzdušia uvoľnené v rámci životného cyklu pohonných hmôt zakúpených prostredníctvom palivovej karty Shell, a určíme výšku poplatku, ktorý je potrebné uhradiť za účelom nákupu tzv. uhlíkových kreditov, prostredníctvom ktorých sa financujú niektoré z projektov na ochranu prírody zameraných kompenzáciu emisií CO2 a ďalších skleníkových plynov v atmosfére. Viac informácií o projektoch nájdete na stránkach (v angličtine).

FAQ

Čo znamená kompenzácia emisií CO₂?

Riešenia na ochranu prírody, známe tiež ako klimatické riešenia, pokrývajú všetky činnosti spojené s ochranou alebo obnovou prírodných ekosystémov, ako sú lesy, lúky a mokrade, s cieľom znížiť koncentráciu skleníkových plynov v atmosfére. Môžu zahŕňať predchádzanie alebo minimalizáciu emisií skleníkových plynov a pomoc pri zachytávaní uhlíka v tzv. biotopoch. Výsledkom každého z týchto opatrení je biologické zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého – obvykle prostredníctvom fotosyntézy. Takéto činnosti je možné financovať napríklad aj z prostriedkov získaných z predaja uhlíkových kreditov generovaných a predávaných v rámci osobitného mechanizmu dobrovoľnej kompenzácie emisií skleníkových plynov. Tieto opatrenia pomáhajú navyše napríklad aj pri znižovaní erózie pôdy, ochrane biotopov zvierat a pri výrobe produktov, ako sú biopalivá a drevo.

Čo sú uhlíkové kredity?

Uhlíkový kredit predstavuje zúčtovaciu jednotku zodpovedajúcu potenciálnej redukcii jednej tony oxidu uhličitého, ku ktorej by nedošlo bez príslušných aktivít zameraných na ochranu prírody. Jeho vystavenie v prospech konkrétnej osoby preukazuje nákup uhlíkového kreditu, prostredníctvom ktorého sa financuje určitý projekt zameraný na úsporu a znižovanie emisií prostredníctvom kompenzácie CO2 a ďalších skleníkových plynov, touto osobou. Na zabezpečenie kvality a integrity uhlíkových kreditov existuje rozsiahly program štandardov, overovacích procesov a registrov tretích strán.

V čom spočíva podstata služby zameranej na kompenzáciu emisií CO₂?

Zákazníci, ktorí natankujú pohonné hmoty prostredníctvom palivovej karty Shell, uhradia za účelom zníženia emisií skleníkových plynov vytvorených v rámci životného cyklu takto natankovaných pohonných hmôt poplatok v príslušnej výške spoločnosti Shell. Spoločnosť Shell následne vykoná úkony nevyhnutné na to, aby boli peňažné prostriedky získané z predaja uhlíkových kreditov v potrebnej výške použité na jeden alebo viac projektov zameraných na kompenzáciu emisií skleníkových plynov vyprodukovaných v rámci životného cyklu zakúpených pohonných hmôt. Viac informácií o projektoch nájdete na stránkach (v angličtine).

Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.