Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Mýto podľa emisí CO₂

Mýto pre nákladné vozidlá bude postupne v jednotlivých EÚ krajinách rozšírené o príplatok za CO₂. Ak sa chcete vyhnúť vyšším poplatkom za mýto, vyplňte nižšie uvedený formulár a my už všetko za vás všetko vybavíme.

Tunely a mosty

Informácie

 • Rovnako ako v Nemecku a Rakúsku bude v Českej republike zavedená mýtny tarif na základe CO2. Zmena sa týka vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 tony a vstúpi do platnosti od 1. marca 2024.
 • Všetky vozidlá, ktorých prvá registrácia prebehla pred 1.7.2019 alebo s emisnou triedou nižšou ako Euro 6 budú automaticky zaradené do emisnej triedy CO₂ 1 (najdrahšie). Vozidlá s dátumom prvej registrácie 1. júla 2019 alebo novším, podliehajú povinnej registrácii a zároveň môžu spadať do priaznivejšej emisnej triedy CO₂ ako 1. V sadzbe mýta bude zohľadnených päť rôznych tried CO₂. Platí pravidlo: Čím vyššia trieda, tým ekologickejšia a lacnejšia klasifikácia.
 • Na vyplnenie formulára budete potrebovať:
  • Technický preukaz (TP)
  • Osvedčenie o zhode (COC – Certificate of Conformity)
  • Príp. CIF
 • Formulár je nutné vyplniť najneskôr do 31. októbra 2023, aby sme boli schopní garantovať povinnú registráciu u všetkých prevádzkovateľov, ktorá sa vykonáva rôznymi spôsobmi v závislosti na použitej palubnej jednotke.
 • So spoločnosťou FCS Slovakia si nemusíte robiť starosti, zaistíme za Vás prechod na nový systém. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na náš zákaznícky servis: +421 948 902 806

Tarify

Často kladené otázky

Čo znamená mýto podľa CO₂?

Európska komisia prijala konečné rozhodnutie o drahších mýtnych poplatkoch za prejazdy po spoplatnených komunikáciách pre automobily, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie. To znamená, že sadzba mýta na kilometer bude tiež závisieť od toho, koľko oxidu uhličitého (CO₂) vozidlo vypustí. Nová smernica núti všetky členské štáty, aby do marca roku 2024 premietli do svojich mýtnych sadzieb produkciu CO2

Susedné Nemecko chystá už od tohtoročného decembra razantné navýšenie mýtnych sadzieb o 83 %, teda na takmer dvojnásobok. Plánované zvýšenie mýta v ČR je plánované na 15 % od marca budúceho roka a Rakúsko od januára 2024. Netreba pochybovať o tom, že pre zvýšenie štátnych príjmov využijú aj ostatné štáty novú povinnosť započítať do mýtnej sadzby emisie CO2 produkované vozidlom.

Koho sa týka rozšírenia mýta?

Päť tried CO2 sa bude spočiatku vzťahovať len na úžitkové vozidlá tried N2/N3 s hmotnosťou vyššou ako 7,5 tony a prvou registráciou od 1. júla 2019. Predtým boli budúce referenčné hodnoty (PDF) pre stanovenie triedy CO2 definované pre skupiny vozidiel 4, 5, 9 a 10 s ich podskupinami.

V súčasnosti neexistujú žiadne osobitné predpisy ani referenčné hodnoty pre autobusy a niektoré podskupiny vozidiel tried N2 a N3. Preto sú predbežne zaradené do triedy 1 CO2. Vozidlá registrované pred júlom 2019 budú taktiež automaticky zaradené do triedy 1. Bezemisné vozidlá registrované pred 1. júlom 2019 môžu byť zaradené do triedy CO2 5 - po predložení príslušných dokladov.

Aké dokumenty na registráciu potrebujem?

Na overenie (validáciu) odôvodnenej zmeny emisnej triedy je potrebné k žiadosti priložiť kópie osvedčení o registrácii vozidla (TP), osvedčení o zhode/vyhlásení o zhode (CoC), prípadne CIF. Okrem toho je pre porovnanie všetkých dokladov vyžadované identifikačné číslo vozidla (VIN). Potrebné dokumenty je nutné nahrať na zákaznícky portál pri žiadosti. Technické preukazy a VIN čísla už u existujúcich zákazníkov máme v evidencii, a preto ich znovu nevyžadujeme. V pripravenom formulári po Vás budeme vyžadovať tieto údaje:

 • Trieda vozidla
 • Konfigurácia náprav kolies
 • Technicky prípustná celková hmotnosť pri zaťažení (F1) [kg].
 • Skupina vozidiel
 • Lôžko (kajuta na spanie)
 • Menovitý výkon motora [kW]
 • Merné emisie CO2 [gCO2/tkm]
 • Dátum prvej registrácie
 • Typ vozidla/konfigurácia podvozku

Aké sú emisné triedy CO₂?

 • Vozidlá sú zaradené do tried emisií oxidu uhličitého podľa požiadaviek smernice 1999/62/ES (smernica o spoplatnení infraštruktúry).
 • Bude existovať päť emisných tried CO₂
 • Emisná trieda CO2 5 platí pre vozidlá s nulovými emisiami CO₂ (elektrické vozidlá a vozidlá so spaľovaním vodíka a tiež vozidlá s vodíkovým palivovým článkom). Vozidlá v emisnej triede CO₂5 musia mať hodnotu emisií CO₂ nižšie ako 1 g/km. Vozidlá v emisných triedach CO₂ 2 - 4 majú rôzne emisné limity CO₂. Všetkým vozidlám, u ktorých nie sú doložené žiadne špecifické emisie CO₂ (prvá registrácia pred 1. júlom 2019) alebo ktoré aktuálne prekračujú referenčnú hodnotu CO₂, bude automaticky priradená emisná trieda CO₂ 1.

Aké faktory určujú emisnú triedu CO₂?

Každé vozidlo je priradené do skupiny vozidiel alebo podskupiny vozidiel. Každá podskupina vozidiel má špecifický profil, ktorý sa líši podľa konfigurácie podvozku, TPMLM (Technicky prípustná celková hmotnosť pri naložení) konfigurácie náprav, výkonu motora a typu kabíny. Limitné hodnoty emisií CO₂ sú stanovené pre každú podskupinu vozidiel a z roka na rok sa znižujú. Percentuálna odchýlka špecifických emisií CO₂ vozidla od platnej limitnej hodnoty príslušnej podskupiny vozidiel v čase klasifikácie určuje emisnú triedu CO₂

Emisná trřída CO2 Definice Doba platnosti
1 Vozidlá, ktoré nespadajú do žiadnej z ostatných štyroch emisných tried CO2 neobmedzený
2 Vozidlá podskupiny vozidiel, ktorých úrovne emisií CO2 v čase klasifikácie t sú o viac ako 5 % nižšie ako referenčná hodnota za vykazované obdobie t platné pre túto podskupinu vozidiel. 6 rokov od dátumu prvej registrácie, potom reklasifikácia
3 Vozidlá podskupiny vozidiel, ktorých hodnoty emisií CO2 v čase t klasifikácie s o viac ako 8 % nižšie ako referenčná hodnota za vykazované obdobie t platná pre túto podskupinu vozidiel. minimálne 6 rokov od dátumu prvej registrácie nákladného vozidla (alebo začiatku prvej doby platnosti), potom preradenie
4 Nákladné vozidlá s nízkymi emisiami CO22, tj. vozidlá v podskupine vozidiel, ktorých hodnoty emisií CO2 sú o viac ako 50 percent nižšie ako príslušná referenčná hodnota pre túto podskupinu vozidiel. neobmedzený
5 Vozidlá s nulovými emisiami CO2 (ZEV) , tj nákladné vozidlá s menej ako 1 g CO2 / kWh alebo menej ako 1 g CO2 / km neobmedzený

Vyberá sa mýto CO₂ aj za vozidlá s nulovými emisiami?

 • Vozidlá bez emisií, ako sú elektromobily a vodíkové vozidlá, rovnako ako vozidlá s vodíkovým palivovým článkom, zostanú do konca roku 2025 oslobodené od mýta. Od 1. januára 2026 musí za infraštruktúru platiť 25 % sadzby mýta, plus čiastočné mýto za znečistenie ovzdušia a hluk.
 • Vozidlá bez emisií do celkovej hmotnosti 4,25 tony sú trvalo oslobodené od mýta.
 • Do roku 2028 sa má tiež predĺžiť podpora ľahkých a ťažkých úžitkových vozidiel s alternatívnymi, ku klíme šetrnými pohonmi a súvisiaca infraštruktúra pre tankovanie a nabíjanie.
 • Autobusy pre osobnú dopravu sú v Nemecku až do odvolania oslobodené od mýta.

Podliehajú vozidlá oslobodené od mýta spoplatnenia CO₂ (obytné vozidlá, vozidlá s vlastným pohonom, poľnohospodárske vozidlá, zimné upratovacie služby)?

Vozidlá oslobodené od mýta tiež nemusia platiť čiastočnú sadzbu CO₂ mýta. Upozorňujeme však, že výnimka z mýta pre nákladné vozidlá na zemný plyn vyprší 31. decembra 2023 a od 1. januára 2024 budú podliehať pravidelnému mýtnemu, vrátane čiastočnej sadzby mýtneho CO₂.

Čo treba zohľadniť pri nových mýtnych objednávkach a pri existujúcich mýtnych zmluvách?

 • Ak mýtna krajina už zaviedla triedy CO2 pre mýtnu tarifu, musí sa odteraz pri objednávaní mýta preukázať hodnota F1 (technicky prípustná celková hmotnosť pri naložení). Novo bude požadované dodanie:
  • COC (Osvedčenie o zhode) a
  • o TP (Technický preukaz vozidla). Pokiaľ príslušné doklady k vozidlu nebudú k dispozícii, bude vozidlo automaticky zaradené do triedy CO2 1 (najdrahšia tarifná trieda).
 • Vozidlá registrované pred júlom 2019 sú automaticky zaradené do triedy CO2 1. Vozidlá s nulovými emisiami registrované pred 1. júlom 2019 môžu byť po predložení príslušných dokladov zaradené do triedy CO2 5.
 • Vozidlá registrované od júla 2019 budú zaradené do jednej z piatich tried CO2.
 • Po šiestich rokoch od dátumu prvej registrácie sa vozidlá preklasifikujú podľa tried CO2 2 a 3.

Musí vodič vozidla pri cestnej kontrole predložiť dokumentáciu potrebnú na určenie emisnej triedy CO₂?

 • Používatelia EETS nemusia mať pri sebe ďalšiu dokumentáciu, ako je COC alebo CIF.

Čo sa stane, keď nebude uvedená váha F.1?

 • Váha F.1 bude povinná pre nemeckú a hneď potom aj pre rakúsku mýtnu doménu. Ak teda váhu F.1 neposkytnete do 30. novembra 2023, bude spoločnosť poskytujúca mýto služby nútená nemeckú a rakúsku službu deaktivovať.

Aké sú povinnosti používateľa, ak jazda začne pred 1. decembrom 2023 o 00:00 a pokračuje po ňom?

 • Pokiaľ je hodnota hmotnosti F.1 a hodnota hmotnosti F.2 vozidla v rovnakej hmotnostnej triede, nemusí vodič nič robiť, aj keď pokračuje v jazde po polnoci 1. decembra 2023.
 • V nepravdepodobnom prípade, že hmotnosť F.1 jazdnej súpravy (nákladné vozidlo + príves) je vo vyššej hmotnostnej triede, musí vodič o polnoci 1. decembra 2023 zastaviť svoje nákladné vozidlo a zmeniť hmotnostnú triedu na palubnej jednotke HMI. Nákladné vozidlo s hmotnosťou F.2 nižšou ako 7,5 t, ale s hmotnosťou F.1 vyššou, musí 1. decembra 2023 o 00:00 zastaviť a nahlásiť správnu hmotnostnú triedu príslušnú pre mýto.

V prípade, že užívateľ EETS predloží dôkazy pre vyššiu triedu CO₂ príliš neskoro a zaplatí za určité obdobie príliš vysokú tarifu, ako môže užívateľ EETS požiadať o náhradu?

 • Proces náhrady v prípade nesprávnej triedy CO2 bude podobný existujúcemu procesu v prípade nesprávnej triedy EURO. Užívateľ sa bude musieť obrátiť na svojho poskytovateľa EETS, ktorý vykoná predbežné preskúmanie a potom odovzdá žiadosť do BALM, ktorý žiadosť skontroluje a sumu uhradí priamo užívateľovi.
Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.